Pravidlá ochrany osobných údajov

Informačné oznámenie ohľadom ochrany osobných údajov Humli Eszter

 1. ÚČEL A ROZSAH

  1. Účelom tohto oznámenia je zaznamenanie zásad ochrany a správy osobných údajov, a politiky ochrany a správy osobných údajov podnikateľa, ktoré používa Humli Eszter a uznanie sa za správcu údajov.

  2. Toto oznámenie obsahuje zásady spracovania osobných údajov, ktoré poskytli užívatelia.

  3. Pri vypracovaní ustanovení oznámenia som venovala osobitú pozornosť nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov, ktoré je od 25.5.2018 účinné v členských štátoch EU a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. DEFINÍCIA POJMOV

  1. Správa údajov: akýkoľvek úkon alebo súbor úkonov vykonaný na osobných údajoch bez ohľadu na použitý postup, vrátane zhromažďovania osobných údajov, ich zachytávanie, organizovanie, analýza, ukladanie, transformácia, modifikácia, použitie, dopyt, prehľad, používanie komunikácia, prenos, distribúcia alebo iné sprístupnenie, zverejnenie, koordinovanie alebo spojenie; obmedzenie, vymazanie alebo zrušenie.

  2. Správca údajov: osoby, ktorá je zodpovedná za správu údajov; má ciele a prostriedky na správu údajov. Koná nezávisle alebo s inými osobami. V prípade služieb uvedených v tomto oznámení sa za správcu údajov považujú:

 1. Eszter Humli

 • trvalé bydlisko: Rumi út 83, 9700 Szombathely, Maďarská republika
 • prechodné bydlisko: El Dorado 2200, Bávaro, La Altagracia, Dominikánska republika
 • Telefón: +1 829 812 7028
 • Spravuje stránku dominicantravelinfo.com, k nej prichádzajú správy odosielané prostredníctvom formulárov na uvedenej stránke.
 1. Károly Erdélyi, súkromný podnikateľ

 • sídlo: Újhegy u. 1030, 9555 Kissomlyó, Maďarská republika
 • Zodpovedný za technickú prevádzku, editáciu a údržbu vyššie uvedenej webovej stránky.
  1. Osobný údaj alebo údaj: akýkoľvek údaj alebo informácia, na základe ktorej je priamo alebo nepriamo identifikovateľná fyzická osoba – užívateľ.

  2. Užívateľ: fyzická osoba, ktorá využíva služby webovej stránky.

  3. Externý poskytovateľ: K prevádzke webovej stránky alebo k zabezpečeniu poskytovania služieb správca údajov priamo alebo nepriamo využíva služby poskytovateľa (tretia zmluvná strana), ktorým je k poskytovaniu služieb potrebné odovzdať osobné údaje, alebo tretia strana poskytne údaje pre správcu údajov.

 1. Blaze Arts Kft., Damjanich J. u. 36.1/8, 6090 Kunszentmiklós, Maďarská republika, DIČ: 12539833-2-03

 • Poskytuje tok e-mailov a úložisko stránky dominicantravelinfo.com
 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Poskytuje službu Google Analytics, počas ktorej zbiera o užívateľoch prihlásených s účtom Google menovité, o ostatných užívateľoch anonymné údaje. Humli Eszter anonymne obdrží výhradne tie Googlom zozbierané údaje, ktoré sú v spojitosti s návštevou a prevádzkou stránky.

Vonkajším poskytovateľom sa ďalej rozumejú aj tí poskytovatelia, ktorý nie sú v spolupráci so správcom údajov, ale tým že sa dostanú k stránkam služieb, zbierajú údaje o užívateľoch, ktoré môžu byť osobitne alebo v spojitosti s inými údajmi vhodné na identifikáciu užívateľa.

  1. Informačné oznámenie: aktuálne informatívne oznámenie správcu údajov o správe údajov.

 1. ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Ak návštevník ez niektorý formulár zašle správu, vypýta si ponuku alebo pošle objednávku, správca údajov registruje správu a spravuje ju v takom rozsahu a trvaní, ako je vzhľadom na poskytovanú službu potrebné.

  2. Správca údajov spracováva údaje o všetkých FO, ktoré prispeli k tvorbe, či už ako zdroj, alebo sú spomenutí v upravenom obsahu. V takomto prípade môžu byť správcom údajov najčastejšie spracovávané tieto údaje: meno, postavenie, pracovisko, vek, miesto bydliska alebo také údaje ktoré poukazujú na to, ako sa subjekt údajov týka témy upravovaného obsahu.

IV. ROZSAH ĎALŠÍCH ÚDAJOV SPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCOM ÚDAJOV

4.1. V záujme personalizovane prispôsobeného poskytovania služieb správca údajov umiestni malý dátový balík („cookie“) do počítača užívateľa. Účelov cookies je zabezpečenie najvyššej kvality prevádzky danej stránky, zvýšenie užívateľského zážitku. Užívateľ môže súbory cookie odstrániť zo svojho počítača alebo nastaviť ho tak, aby zakázal používanie súborov cookies. Vypnutím cookies si užívateľ uvedomuje, že bez týchto súborov používanie danej stránky nie je plnohodnotné.

4.2. Pri poskytovaní personalizovaných služieb správca údajov pomocou cookies upravuje nasledovné osobné údaje: demografické údaje, údaje o záujmoch, preferencie (založené na histórii prehľadávania).

4.3. Údaje, ktoré sú technicky zaznamenané počas prevádzky systémov sú tie údaje používateľa prihlasovaného počítača, ktoré sú generované počas používania služieb a ktoré sú zaznamenané systémom správcu údajov v dôsledku technických procesov. Automaticky zaznamenávané údaje sa automaticky zapíšu bez zvláštneho prehlásenia alebo pôsobenia pri vstupe či výstupe.

V. CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD SPRÁVY ÚDAJOV

5.1. Cieľ spracovania údajov správcom údajov:

a) poskytovanie obsahu na internete

b) identifikácia užívateľa, kontakt s užívateľom

c) identifikácia užívateľských práv (služby dostupné pre užívateľa)

d) vybavovanie a riadenie individuálnych požiadaviek užívateľov

e) príprava analýz a štatistík

f) technický rozvoj IZ systému

g) ochrana práv užívateľa

Správca údajov nemôže použiť poskytnuté osobné údaje na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v týchto bodoch.

5.2. Správa údajov je založená na správnom informovaní, na dobrovoľnom predbežnom vyjadrení užívateľov. Toto vyjadrenie obsahuje výslovný súhlas s použitím ich osobných údajov a o nich generovaných osobných údajoch, ktoré poskytujú pri používaní stránky.

Užívateľ je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať v prípade správy údajov na základe súhlasu. Toto ale nemá vplyv na zákonnosť správy údajov pred zrušením.

5.3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám alebo autoritám je možné len na základe úradného rozhodnutia alebo predchádzajúcim výslovným súhlasom užívateľa, ak to zákon neustanovuje inak.

5.4. Užívateľ sa zaručuje, že počas využívania služieb získal súhlas od iných FO na spracovanie ich osobných údajov (FO uvedená napr. v odoslaných správach, atď.), ktorýchosobné údaje zadal alebo sprístupnil. Všetka zodpovednosť za nahraný a zdielaný obsah v súvislosti s využívaním služieb spočíva na užívateľovi.

5.5. Hociktorý užívateľ zadaním e-mailovej adresy zodpovedá za to, že z uvedenej e-mailovej adresy alebo z údajov ním zadaných môže využívať služby výlučne užívateľ alebo osoba, ktorá ho poverila. Pokiaľ ide o branie tejto zodpovednosti na seba, všetka zodpovednosť spojená s registráciou a zadávaním údajov spočíva na užívateľovi, ktorý zaregistroval danú e-mailovú adresu aúalebo vstupu zadaním údajov.

VI. PRINCÍPY A METÓDY SPRÁVY ÚDAJOV

6.1. Správca údajov spracováva osobné údaje v súlade so zásadou sobrej viery, spravodlivosti a transparentnosti, ako aj v súlade s platnou legislatívou a týmto informačným ounámením.

6.2. Osobné údaje nevyhnutne potrebné na využívanie služieb použije správca údajov na základe súhlasu príslušného užívateľa a výlučne na tento účel.

6.3. správca údajov spravuje osobné údaje iba na účel špecifikovaný v tomto informačnom oznámení alebo na účely podľa platných právnych predpisov. Rozsah spracúvaných osobných údajov je úmerný účelu správy údajov a nemožno ho rozšíriť. Vo všetkých takých prípadoch, keď chce správca údajov použiť osobné údaje na iný účel ako pre ktorý boli pôvodne zhromaždené, informuje o tom užívateľa, získa od neho jeho predbežný výslovný súhlas, alebo mu poskytne možnosť zakázať ich použitie.

6.4. Správca údajov poskytnuté osobné údaje nekontroluje. Za správnosť zadaných osobných údajov zodpovedá iba osoba, ktorá ich poskytuje.

6.5. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov môžu by ť spracované len so súhlasom právnych zástupcov – rodičov. Správca údajov nie je schopný overiť oprávnenosť prispievateľa alebo obsah jeho vyhlásenia. Preto užívateľ alebo rodič zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade so zákonom. Ak chýba súhlasné vyhásenie, správca nezhromažďuje osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

6.6. Správca údajov neposkytuje nimi spracované údaje tretím stranám okrem v tomto informačnom oznámení uvedených spracovateľom údajov. V niektorých prípadoch správca údajov poskytne osobné údaje príslušného užívateľa, najmä ak ide o oficiálnu požiadavku súdu, polície, súdne konanie o autorské práva, majetok alebo iný súdny delit alebo vážne podozrenie na ne, ak poškodzuje záujmy správcu údajov, ohrozuje poskytovanie služieb, atď.

6.7. Systém správcu údajov môže zhromažďovať údaje o aktivite užívateľov, ktoré nie sú v spojitosti s ostatnými údajmi uvedenými počas registrácie asi s údajmi získanými používaní iných webových stránok alebo služieb.

6.8. Správca údajov oboznámi príslušného užívateľa a akúkoľvek inú osobu, ktorej boli osobné údaje poskytnuté na účely správy údajov opravu, obmedzenie alebo vymazanie. Oboznámenie sa môže vynechať, ak neporušuje legitímny záujem dotknutej osoby s ohľadom na účel správy údajov.

6.9. Správca údajov zabezpečuje bezpečnosť uložených a spravovaných osobných údajov, vykonáva tie technické a organizačné opatrenia a stanovuje precedurálne pravidlá, ktoré zabezpečujú túto skutočnosť. Zabraňuje ich náhodnej strate, nezákonnému použitiu, neautorizovanej zmene alebo neoprávnenej distribúcii. Na splnenie tejto povinnosti správca údajov vyzve každú tretiu stranu, ktorej sa osobné údaje prenášajú.

6.10. Vzhľadom na príslušné ustanovenia GDPR prevádzkovateľ nie je povinný vymenovať úradníka pre ochranu údajov.

VII. TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

7.1. V prípade zaslania e-mailov (formulárov), kde užívateľ nie je registrovaný, správca údajov po 90tich dňoch od ukončenia prípadu e-mailovú adresu odstráni, avšak ak v individuálnom prípade je legitímnym záujmom správcu údajov ďalšie spracovanie údajov, ponechá ju. Takýmto dôvodom môže byť napríklad nepretržitý výkon objednanej služby.

7.2. V prípade nepravdivých a zavádzajúcich osobných údajov alebo v prípade trestného činu spáchaného užívateľom, alebo pri útoku na systém je správca údajov oprávne bezodkladne vymazať osobné údaje užívateľa. V prípade podozrenia z trestného činu alebo podozrenia z občiansko-právnej zodpovednosti má správca údajov právo uchovať osobné údaje užívateľa počas trvania konania.

7.3. Počas prevádzky systému sú automaticky zaznamenané technické údaje uložené v systéme primeraný čas od ich vygenerovania, aby sa zabezpečila prevádzka systému. Správcu údajov zabezpečuje, že tento automatickyzaznamenávané údaje nemôžu byť prepojené s inými osobnými údajmi okrem prípadov, ktoré sú právne záväzné. Ak užívateľ ukončil platnosť súhlasu so správou svojich osobných údajov, alebo službu prestal používať jeho osobné údaje nebudú identifikovateľné. Toto neplatí pre vyšetrovacie orgány a ich odborníkov.

7.4. Ak súd alebo orgány nariadenia vymazanie osobných údajov, prevádzkovateľ vykoná vymazanie.

VIII. UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA A ICH PRESADZOVANIE

8.1. Užívateľ môže žiadať správcu údajov, aby ho informoval o tom, či spravuje jeho osobné údaje. Ak áno aby mu sprístupnil jeho spracované údaje.

8.2. Užívateľ môže žiadať správcu údajov aby opravil alebo zmenil ním spravované údaje.

8.3. Užívateľ môže žiadať správcu údajov o zmazanie jeho osobných údajov.

8.4. Užívateľ môže žiadať, aby správca údajov postúpil užívateľovi a/alebo unému správcovi údajov údaje poskytnuté užívateľom v štrukturovanom, široko použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte.

8.5. Používateľ môže mať námietky voči spracovaniu svojich osobných údajov

a) ak je spracovanie údajov výlučne nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu údajov alebo pre oprávnené záujmy správcu údajov alebo tretej strany;

b) ak je priamym účelom správy údajov marketing, prieskum verejnej mienky alebo vedecký výskum, alebo

c) ak sa spracovávanie údajov vykonáva na účely plnenia úloh verejného záujmu.

IX. SPRACOVANIE ÚDAJOV

9.1. Na účely vykonávania činnsoti správcu údajov sa používajú už v tomto oznámení vyššie uvedený spracovatelia údajov.

X. MOŽNOSŤ PRENOSU ÚDAJOV

10.1. Správca údajov je oprávnený a povinný zaslať príslušným orgánom všetky osobné údaje, ktoré sa vyžadujú zo zákona alebo ho na tento úkon zaväzuje právo. Z dôvodu takéhoto prenosu údajov a z tohto vyplývajúce následky nemôže byť správca údajov zodpovedný.

10.2. V prípade, ak správca údajov z časti alebo v celku odozdá tretej strane obsah alebo hostingové služby, tak ním spracované osobné údaje môže odovzdať z časti alebo v celku tretej strane bez konkrétneho súhlasu užívateľov s tým,, že musí dopredu a správne oboznámiť užívateľov s touto skutočnosťou. Prenos ich údajov nemôže stanoviť užívateľov do menej priaznivej situácie ake je aktuálne uvedené v pravidlách tohto oznámenia. V prípade prenosu údajov podľa tohto bodu musí správca údajov poskytnúť užívateľom možnosť namietnuť proti prenosu údajov ešte pred uskutočnením prenosu. Podľa tohto bodu v prípade námietky nie je prenos údajov daného užívateľa možný.

10.3. Správca údajov vedie záznam o prenose údajov, aby overil legálnosť prenosu údajov a zabezpečil informovanie užívateľa.

XI. ZMENA OZNÁMENIA O SPRÁVE ÚDAJOV

11.1, Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť toto oznámenie jednostranným rozhodnutím.

11.2. Pri ďalšej návšteve užívateľ akceptuje vždy platné ustanovenia tohto oznámenia a nie je potrebné získať jeho individuálny súhlas.

XII. MOŽNOSTI PRESADZOVANIA PRÁV

12.1. Akékoľvek otázky alebo pripomienky súvisiace so správou údajov sa môžu klásť u nášho zamestnanca na e-mailovej adrese info@erdelyik.hu .

12.2. Užívateľ stažnosti súvisiace so správou údajov môže priamo podať na Národný úrad na ochranu osobných údajov a slobodnom prístupe k informáciám (adresa: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 1125 Budapešť, Maďarská republika, telefón: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web stránka: www.naih.hu).

12.3. V prípade porušenia práv užívateľa sa môže obrátiť na súd. Súdne preskúmanie je v právomoci tribunálu. Súdny spor môže byť predložený na príslušnom súde trvalého alebo prechodného bydliska dotyčnej osoby. Záleží na jeho rozhodnutí. Správca údajov informuje užívteľa o možnosti a prostriedkovh právnej nápravy na základe žiadosti.

V Szombathely, Maďarská republika; 13. januára. 2019